Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169507

Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 10/01/2023 15:17:15

Ngày 03/1/2023, UBND xã Hợp Tiến đã ban hành Kế hoạch Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, với các nội dung quan trọng như sau:

I.                  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

     - Về cử tri tham gia bầu cử: UBND xã quyết định hình thức cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là: Cử tri đại diện hộ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

-         Hình thức bầu: Bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

-         Số lượng người ứng cử trưởng thôn (trong danh sách bầu cử) ít nhất

đảm bảo 02 người.

-         Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, tại địa điểm bỏ phiếu.

-         Người trúng cử trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách cử tri niêm yết.

   - Phiếu bầu được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phiếu bầu

   - Tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.

II. TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BẦU TRƯỞNG THÔN

1.     Tiêu chuẩn Trưởng thôn

   - Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ “Về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”; Cụ thể:

     +Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

     + Đủ 21 tuổi trở lên.

     + Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

     + Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

     + Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao.

2.     Thời gian: 

    Ngày bầu cử: Ngày 12 tháng 02 năm 2023 (Chủ nhật) là ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn toàn xã.

     3. Đia điểm: Tại Nhà văn hóa thôn

      III. QUY TRÌNH BẦU TRƯỞNG THÔN

     1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn

    - Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

    - Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử

    -  Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 (bảy) ngày trước ngày bầu cử.

    2. Bầu cử Trưởng thôn tại hội nghị thôn

    Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự. Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

    Bước 1: Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

    Bước 2 : Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

    Bước 3: Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và Chi ủy      Chi bộ thôn thống nhất. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

    Bước 4: Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

    Bước 5: Tiến hành bầu Trưởng thôn.

    - Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

    - Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

    - Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

   + Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

   + Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

     - Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

      Bước 6: Xác định người trúng cử

     - Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách cử tri niêm yết.

    - Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

   - Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

   - Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới .

   IV. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ

   - Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    - Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  

Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng lúc: 10/01/2023 15:17:15 (GMT+7)

Ngày 03/1/2023, UBND xã Hợp Tiến đã ban hành Kế hoạch Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, với các nội dung quan trọng như sau:

I.                  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

     - Về cử tri tham gia bầu cử: UBND xã quyết định hình thức cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn là: Cử tri đại diện hộ từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú thường xuyên ở thôn (thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên).

-         Hình thức bầu: Bầu trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

-         Số lượng người ứng cử trưởng thôn (trong danh sách bầu cử) ít nhất

đảm bảo 02 người.

-         Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, tại địa điểm bỏ phiếu.

-         Người trúng cử trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách cử tri niêm yết.

   - Phiếu bầu được đóng dấu của UBND xã ở góc trái phiếu bầu

   - Tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.

II. TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BẦU TRƯỞNG THÔN

1.     Tiêu chuẩn Trưởng thôn

   - Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ “Về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”; Cụ thể:

     +Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn.

     + Đủ 21 tuổi trở lên.

     + Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

     + Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

     + Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao.

2.     Thời gian: 

    Ngày bầu cử: Ngày 12 tháng 02 năm 2023 (Chủ nhật) là ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn toàn xã.

     3. Đia điểm: Tại Nhà văn hóa thôn

      III. QUY TRÌNH BẦU TRƯỞNG THÔN

     1. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn

    - Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

    - Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử

    -  Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 7 (bảy) ngày trước ngày bầu cử.

    2. Bầu cử Trưởng thôn tại hội nghị thôn

    Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu cử Trưởng thôn. Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự. Việc bầu cử Trưởng thôn thực hiện theo trình tự sau đây:

    Bước 1: Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

    Bước 2 : Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn;

    Bước 3: Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử và Chi ủy      Chi bộ thôn thống nhất. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

    Bước 4: Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

    Bước 5: Tiến hành bầu Trưởng thôn.

    - Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

    - Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

    - Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

   + Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn.

   + Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

     - Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

      Bước 6: Xác định người trúng cử

     - Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách cử tri niêm yết.

    - Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

   - Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

   - Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới .

   IV. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ

   - Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

    - Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.